Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky služby UvidíVás.cz

UvidíVás.cz je internetová služba, která je vlastněna a provozována společností Ideal Media s.r.o, IČ: 02475715, DIČ: CZ02475715, se sídlem Vojtěšská 211/6, Praha 1, 110 00.

Tyto obchodní podmínky upravují používání všech produktů a služeb UvidíVás.cz, včetně webových stránek www.uvidivas.cz a jeho obsahu.

Používáním webových stránek UvidíVás.cz včetně jejich obsahu a služeb, produktů nebo částí UvidíVás.cz souhlasíte s těmito všeobecnými podmínkami, jakožto i s jakýmikoli dodatky a změnami. Nechcete-li být těmito všeobecnými podmínkami vázáni nebo s nimi nesouhlasíte, nepoužívejte, prosím, žádnou ze služeb či produktů UvidíVás.cz, jakožto i webové stránky www.uvidivas.cz.

Poskytovatel služby Ideal Media s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravu či změnu všeobecných podmínek kdykoliv. Aktuální znění všeobecných podmínek bude vždy uvedeno na webových stránkách www.uvidivas.cz. Ideal Media s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravu všeobecných podmínek bez předchozího upozornění.

Internetová služba UvidíVás.cz, jakožto její produkty, služby i obsah jsou k dispozici všem osobám, které jsou zletilé a oprávněné uzavírat smlouvy. Tyto všeobecné podmínky se vztahují na Ideal Media s.r.o. a na Uživatele této služby/produktu. Žádná jiná osoba/třetí strana nemá nárok na užitek z této dohody. Uživatelem je myšlena osoba, která navštěvuje, využívá, používá, čte, upravuje služby či produkty UvidíVás.cz.

Úvodní definice

Ve všeobecných podmínkách se vyskytují označení jako "Uživatel", "Uživatelé", "Vaše", "Vy", je tím míněn uživatel služeb/produktů UvidíVás.cz, jakožto i samostatných webových stránek www.uvidivas.cz. Stranou "UvidíVás.cz", "UvidíVás.cz.cz", "Produkt", "Služba" je vnímána společnost Ideal Media s.r.o.

Pojem "Údaje uživatelů" odkazuje na osobní údaje, které mohou být službou UvidíVás.cz shromažďovány.

Pojmem "Webové stránky UvidíVás.cz" je myšlena webová stránka vytvořená službou UvidíVás.cz.

Služba UvidíVás.cz

Služba UvidíVás.cz je nabízena jako placená. Přesný popis funkcí a služeb naleznete na webových stránkách www.uvidivas.cz nebo na jejích podstránkách a subdoménách.

Veškeré placené služby mají přesně stanovenou cenu buďto na stránce www.uvidivas.cz nebo v její části. Placené služby se mohou vyskytovat také v aplikaci UvidíVás.cz, která je určená pro stavbu webových stránek. Ideal Media s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravu cen v jakémkoliv rozsahu a bez předchozího oznámení. Dále si Ideal Media s.r.o. vyhrazuje právo na dočasné nahrazení cen speciálními, akčními, či jinak výhodnými cenami včetně poskytnutí placených služeb zdarma.

Ceny jsou uváděny v českých korunách nebo v eurech a jsou uváděny bez DPH. Všechny placené služby lze objednat na stránkách www.uvidivas.cz po zaregistrování. Pro více informací, dotazy či připomínky kontaktujete prosím zákaznickou podporu na info@uvidivas.cz.

Smlouva

Smlouva je vytvořena mezi Ideal Media s.r.o. a Vámi v okamžiku objednání. Okamžikem objednání je vnímáno odeslání objednávkového formuláře na webové stránce www.uvidivas.cz

O zrušení služeb je možné požádat písemně z emailu, kterým jste se do služby UvidíVás.cz zaregistrovali. Zrušením služby nevzniká nárok na vrácení peněz.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to buďto 3, 6 nebo 12 měsíců.

Smlouva se uživateli automaticky prodlužuje o dobu, na kterou byla uzavřena, pakliže od smlouvy neodstoupí nejpozději k poslednímu dni její platnosti.

Odstoupení od smlouvy musí být předloženo Vámi (vlastníkem projektu) písemně (e-mailem), a to z e-mailové adresy, která byla použita při registraci projektu nejpozději k poslednímu dni trvání smlouvy.

Služby je možné platit zejména platební kartou přes službu GoPay či bankovním převodem.

Nakoupené služby UvidíVás.cz mohou být automaticky obnovovány, tedy provedená platba může být strhávána opakovaně do odvolání neboli zrušení služby.

Cena

Platby je možné provádět převodem z bankovního na bankovní účet nebo platební kartou. Zadáním platební karty provedete platbu, která se bude v měsíční periodě opakovat. Částka opakované platby je závislá na vybraném tarifu.

Opakované platby budou prováděny vždy k výročí provedení první platby. Příklad - 10.3.2018 zaplatíte platební kartou na období 30 dnů, další platba bude provedena automaticky 10.4.2018.

Automatické platby lze kdykoliv odvolat.

S údaji platební karty GoPay nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).

V případě dotazů nás kontaktujte prosím na email info@uvidivas.cz.

Používání služeb

Uživatelé služby UvidíVás.cz se zavazují, že nebudou uveřejňovat nebo posílat žádné materiály, které jsou výhružné, nemravné, vulgární, pomlouvačné, zdraví škodlivé, pornografické nebo nejsou v souladu s platnými zákony ČR. Dále je zakázáno publikovat materiály, jakožto zejména texty, videa, fotografie, apod., která narušují nebo porušují autorská práva. Je zakázáno porušovat jakýmkoliv způsobem práva UvidíVás.cz či práva jiných, vyvíjet činnost se sexuálním podtextem, hrubostí, rasismem, urážkami, porušovat právo na ochranu soukromí. Veškerý obsah umisťujete na UvidíVás.cz na vlastní zodpovědnost a nebezpečí a Ideal Media s.r.o. nenese za případné škody a ztráty zodpovědnost.

V těchto Obchodních podmínkách jsou vymezeny povolené způsoby používání UvidíVás.cz. Aktivity, které jsou v těchto Obchodních podmínkách výslovně zakázány nebo nejsou vyjmenovány jako povolené mohou být v rozporu s Obchodními podmínkami, což může vést k omezení poskytovaných služeb bez nároku na vrácení případných zaplacených prostředků. Je výslovně zakázáno uveřejňovat na stránkách UvidíVás.cz nebo UvidíVás.cz Art jakékoliv materiály, ke kterým nemáte výslovný souhlas majitele autorských práv. Za případné spory nenese UvidíVás.cz zodpovědnost.

Je výslovně zakázáno používat UvidíVás.cz způsobem, kterým můžete narušit jeho stabilitu nebo funkčnost či zabezpečení. Jakékoliv takové chování bude trestáno podle zákonů ČR. Dále je zakázáno spamovat či si počínat jakkoliv v rozporu se zákony ČR či s dobrými mravy. K přihlašování, registraci, úpravě, ovládání, šíření či publikaci projektu na UvidíVás.cz je zakázáno používat software třetích stran, je zakázáno službu nebo její placené části jakkoliv obcházet.

UvidíVás.cz má právo na pozastavení prezentace v případě porušení těchto Obchodních podmínek nebo při podezření na takové porušení. V takovém případě zaniká nárok na vrácení peněz.

Vrácení peněz

Všechny placené služby s výjimkou těch, které nezajišťuje přímo Ideal Media s.r.o., jako například domény, je možné zrušit. Ostatní služby třetích stran se řídí svými jednotlivými Obchodními podmínkami.

Vouchery a slevové kupóny nelze nikdy zaměnit za hotovost a není možné je sčítat.

Duševní vlastnictví

Veškerá autorská díla, ochranné známky, materiály a veškeré další součásti stránek UvidíVás.cz nebo součásti dodávané společně se stránkami UvidíVás.cz jsou a zůstávají za všech okolností ve vlastnictví UvidíVás.cz a Ideal Media s.r.o. Nikdo kromě Ideal Media s.r.o. není oprávněn kopírovat, reprodukovat, distribuovat, komerčně využívat ani v jakékoli podobě těžit z takových materiálů nebo obsahu, aniž k tomu má explicitní svolení od Ideal Media s.r.o. nebo příslušného poskytovatele. Je také zakázáno pomáhat nebo umožňovat třetí osobě činnosti uvedené v tomto odstavci. Dozví-li se kdokoliv nebo bude-li mít tušení, že k výše uvedenému dochází, je povinen o tom neprodleně informovat provozovatele UvidíVás.cz nebo technickou podporu na info@uvidivas.cz.

Sběr dat, soukromí

Na jakýchkoliv stránkách UvidíVás.cz můžete být vyzváni k zadání informací o Vaší osobně, zejména na email, jméno, příjmení, telefonní číslo, heslo, atp. Tyto informace použijeme pouze k vlastní potřebě, zejména k účelům přihlášení, správě vlastního účtu, informování Vás o novinkách, zajímavostech, důležitých informací týkajících se služby UvidíVás.cz a k reklamním účelům. Tyto shromažďované informace neprodáváme a nebudeme je nikdy zneužívat. Používáním služeb UvidíVás.cz a zadáním těchto údajů nebo údaje vyslovujete souhlas se zpracováním a uchováním na dobu neurčitou. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat a to písemně na adresu info@uvidivas.cz. Tím dojde k vyřazení z databáze a do služby nebude dále možné se přihlásit.

Uživatelé jsou povinni udržovat své údaje v tajnosti a aktuální. UvidíVás.cz nezodpovídá za ztrátu, zneužití Vašeho účtu či údajů.

Ukončení služeb

UvidíVás.cz si vyhrazuje právo na přerušení či zrušení služeb uživatelům, kteří porušili nebo máme podezření, že porušili tyto Všeobecné podmínky. Rozhodnutí o pozastavení nebo zrušení služeb uživateli je plně na zvážení UvidíVás.cz a může být provedeno bez udání důvodu.

Porušení všeobecných podmínek

Porušení těchto Všeobecných podmínek v kterémkoliv bodě může být důvodem k podniknutí právních kroků podle platné legislativy dané země.

Odpovědnost za škodu

UvidíVás.cz, resp. Ideal Media s.r.o. nezodpovídá za škody způsobené uživateli nebo třetí straně. UvidíVás.cz nezodpovídá za škody na hardware či software, ke kterým došlo v přímé, nepřímé nebo náhodné souvislosti s použitím našich služeb a produktů.

UvidíVás.cz, resp. Ideal Media s.r.o. nezodpovídá za škody způsobené uživateli nebo třetí straně, jako důsledek nemožnosti používat naše služby a stránky, nezodpovídá ani za přímé nebo nepřímé spojení s takovou skutečností.

Využití služeb a produktů UvidíVás.cz je zcela na svobodném uvážení Uživatelů a je na vlastní riziko. UvidíVás.cz nezodpovídá za ztrátu dat nebo přihlašovacích údajů.

Uživatelé UvidíVás.cz služeb a produktů výslovně souhlasí s tím, že užití stránek a produktů UvidíVás.cz je zcela na vlastní zodpovědnost. Stránky, služby a produkty UvidíVás.cz používají Uživatelé zcela a výhradně na svou zodpovědnost a používají je tak, jak jsou a dostupné tehdy, kdy jsou dostupné. UvidíVás.cz nezodpovídá za transakce provedené na webových stránkách Uživatelů.

UvidíVás.cz není zodpovědné za dostupnost a funkčnost jakýchkoliv služeb či produktů nebo jejich částí. UvidíVás.cz není zodpovědné ani za části služeb, které neposkytuje přímo UvidíVás.cz, ale je dodáváno třetí stranou.

UvidíVás.cz nenese zodpovědnost za jakýkoli obsah, produkt, službu či inzerci dostupnou prostřednictvím webových stránek uživatelů nebo třetích stran. Jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo exemplární škody, které mohou vzniknout přičiněním Uživatele, bez ohledu na to, jaké jsou jejich původy nebo hypotézy o jejich vzniku, UvidíVás.cz za takové není zodpovědné. To zahrnuje, ale není omezeno pouze na, ztrátu zisku (ať už vznikly přímou nebo nepřímou příčinou), jakékoli ztráty důvěry nebo obchodní pověsti, ztrátu dat, náklady na pořízení náhradního zboží nebo služeb, nebo jiné nevyčíslitelné ztráty, například duševní.

UvidíVás.cz nezodpovídá za jakékoli ztráty nebo škody, které mohou být způsobeny Uživateli, včetně, ale nikoli pouze v důsledku:

 • Jakýchkoli změn, které může UvidíVás.cz učinit v rámci svých služeb či produktů, nebo jakéhokoliv trvalého či dočasného zrušení poskytování určitých služeb nebo nabídek (nebo jakýchkoli funkcí v rámci těchto služeb).
 • Smazání, porušení nebo neuložení jakéhokoli obsahu nebo jiné komunikace přenášené či spravované v rámci používání služeb UvidíVás.cz.
 • Neposkytnutí relevantních a přesných informací ze strany Uživatele.
 • Ztráty hesla či přístupu k účtu, či umožnění přístupu k heslu či účtu třetí straně.

UvidíVás.cz není zodpovědné ani neručí za:

 • Materiály napsané Uživateli, především, ale nikoli výhradně, za ty napsané na blogy a/nebo fóra. Dále UvidíVás.cz prohlašuje, že takovéto materiály nepodporuje a nemusejí nutně vyjadřovat názory UvidíVás.cz nebo jejich zaměstnanců. UvidíVás.cz si vyhrazuje právo takové materiály monitorovat, odpovídat, komentovat, upravovat, odmítnout jejich zveřejnění nebo odstranit jakýkoli obsah zcela dle uvážení. Avšak samotná skutečnost, že UvidíVás.cz daný konkrétní příspěvek neodstranil, neznačí souhlas, zaštítění nebo podporu takového příspěvku.
 • Přesnost, načasování nebo spolehlivost jakýchkoli informací či prohlášení na stránkách UvidíVás.cz, ani nemá UvidíVás.cz zodpovědnost za oznámení, rady či názory publikované Uživateli v rámci blogů a fóra. Pokud Uživatel jakýkoli nárok vyplývající z činností čí prohlášení jiného uživatele, souhlasí Uživatelé, že takový nárok budou vymáhat po daném Uživateli/návštěvníkovi a nikoli po Ideal Media s.r.o..
 • Kvalitu, přesnost ani vhodnost UvidíVás.cz stránek či produktů a služeb, s výjimkou toho, co je požadováno platným zákonem.
 • Jakákoliv podvodná či nepravdivá prohlášení, jakékoli zranění či úmrtí v důsledku zanedbání. UvidíVás.cz není zodpovědné za jakoukoli ztrátu či škodu způsobenou Uživateli či třetí straně, která může být důsledkem nebo ve spojení s Uživatelovo použitím stránek či produktů UvidíVás.cz.

Odpovědnost za škodu je platná i tehdy, pokud si UvidíVás.cz nebylo, bylo nebo mohlo být vědomo či bylo, nebylo nebo mohlo být upozorněno.

Záruka

UvidíVás.cz, resp. Ideal Media s.r.o. neposkytují záruku, že:

 • Služby, které využíváte Vám budou vyhovovat,
 • Závady na jakémkoliv produktu či službě UvidíVás.cz budou opraveny,
 • Informace poskytnuté používáním služeb či produktů UvidíVás.cz budou přesné a spolehlivé,
 • Jakékoliv poskytnuté informace od UvidíVás.cz, zejména z technické podpory jsou přesné a nevznikají Uživatelům žádné nároky na finanční či jiné plnění,
 • UvidíVás.cz se výslovně zříká všech záruk a podmínek jakéhokoli druhu, ať výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk a podmínek prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel.

Domény

UvidíVás.cz není poskytovatelem domén. Registraci domén zajišťují externí partneři. Pravidla pro registraci domény, jejího provozu či výpovědi se řídí platnými pravidly a podmínkami toho daného správce domény.

mimosoudní řešení sporů

Uživatelé mají právo na mimosoudní řešení sporů. Subjektem mimosoudního řešení je Česká obchodní inspekce, případně Český telekomunikační úřad.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky jsou platné od 1.3.2018 a UvidíVás.cz si vyhrazuje právo na jejich změnu bez předchozího upozornění.

Pokud jakýkoli soud nebo jiný regulátor rozhodne, že jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je neplatné nebo jinak nevykonatelné, bude takové nebo taková ustanovení vyjmuto z těchto Všeobecných podmínek a zbytek Všeobecných podmínek bude i nadále platný.